За нас

Адвокат Радостина Борисова е член на Софийска адвокатска колегия (САК) от 2010 година.
Завършила е специалност „Право” към Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство през 2005г. със специализация по Международно право.

Възпитаник е на Висше училище по застраховане и финанси, Магистърска програма 2013/2014г. по специалността „Корпоративна социална отговорност (Финансов мениджмънт)”.

Професионалният й опит в правната сфера е над 12 години и включва работа като:
- Юрисконсулт във водеща търговска банка в България;
- Консултант и представител на чуждестранен инвестиционен фонд;
- Юрисконсулт към международна посредническа и консултантска агенция в сферата на недвижимите имоти и строителен холдинг;
- Консултант и координатор към КЦИКУТ при Министерски съвет по проекта за изграждане на „Електронно правителство”.
Адвокатската си практика започва от 2010г. като управляващ партньор и част от екипа на утвърдена адвокатска кантора, специализирана в сферата на търговското и гражданското право.
През 2013 година създава Адвокатска кантора „Борисова и Партньори” в стремежа си да предложи на клиетите си професионализъм и коректност в предоставянето на юридически услуги. 

Владее отлично английски език и го използва активно в работата и ежедневието си.

Правните сфери, в които специализира са:
-  търговско право (дружествено право – регистрация на търговски дружества; преобразуване и ликвидация, търговски сделки, прехвърляне на дружествени дялове, преобразуване, учредяване на обезпечения, учредяване на залози върху търговско предприятие);
- чуждестранни инвестиции (цялостно структуриране и консултиране на дейността, лиценции, разрешителни, представителство пред административни органи и съдилища);
- гражданско и облигационно право (изготвяне на договори и различни видове споразумения, договаряне и вписване на обезпечения  - залози и ипотеки);
- вещно право – сделки с недвижими имоти, съдебни и доброволни делби, регулации, вписване и заличаване на ипотеки, учредяване право на строеж, право на ползване ползване и др.; 
- семейно право – правна защита и консултации при развод по взаимно съгласие или исков ред, изготвяне на (пред)брачен договор, изготвяне на споразумение по имуществени въпроси в бракоразводното производство; 
- наследствено право – наследяване по закон или завещание, откриване на наследство, обявяване на завещание или завет, консултации по наследствени въпроси; 
- изпълнително производство – съдействие по изпълнителни дела, договаряне на условия с кредитори (взискатели) и съдебни изпълнители по заведени изпълнителни дела, споразумения за разсрочване на дълг, заменяне на обезпечения и др.; 
- процесуално представителство по административни, граждански, търговски и изпълнителни дела пред съдилища, арбитраж и административни органи; 
- интелектуална собственост: авторско и патентно право – регистрация на търговски марки, промишлен дизайн, изготвяне на лицензионни договори, прехвърляне на авторски права;

Поддържа и повишава професионалната си квалификация и умения чрез участие в семинари, конференции, обучения и тренинги, някои измежду които са:
- „Актуални въпроси по Заповедното производство с оглед тълкувателно решение № 4/2013 г. на ВКС”, Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” 12 ноември 2013 г.;
- „Електронните доказателства в гражданския процес”, Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, 24 октомври, 2013 г.;
- „Разработване и управление на европейски проекти”, „БГ Серт Регистър” ООД, 3 октомври 2013 г.;
- „Актуални въпроси в търговското право от съдебната практика и законодателството. Несътоятелност, преобразуване, пререгистрация и заличаване на търговски дружества, търговски спорове”, Съюз на юристите в България и АПИС, 15 май 2013 г.; 
- „Основни коучинг умения”, Ноубъл Манхатън Коучинг Лимитид, 2 февруари 2013 г.; 
- „Промените в Закона за устройство на територията”, АПИС и Съюза на юристите в България, 5 декември 2012 г.;
- „Новият Граждански процесуален кодекс”, Национален център за юридическо обучение, Ноември 2008 г.

В работата си се ръководи от етичните стандарти и принципите, че професионализма следва да бъде съчетан с коректност, аналитично мислене и гъвкавост при прилагане на индивидуален подход към всеки казус и клиент.