Правни услуги

Вещно право. Недвижими имоти и строителство

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предлага пълен пакет юридически услуги, а в сътрудничество с архитекти, инженери и финансисти и комплексни услуги относно сделки с недвижими имоти на територията на Република България, в това число:

Корпоративно /дружествено/ право, регистрация на фирми

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предлага юридически услуги свързани с първоначална регистрация, промени в статута и реорганизация на дейността, както и услуги свързани с прекратяване на дейността на търговски дружества, в това число:

Неправителствени организации. Юридически лица с нестопанска цел

  • Регистрация на фондации или сдружения по ЗЮЛНЦ;
  • Регистрация на кооперации по ЗК;
  • Текущо правно обслужване на НПО на база абонамент или по конкретен казус;
  • Представителство пред административни органи и съдилища

Несъстоятелност

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предоставя консултации на кредитори и длъжници по широк спектър от въпроси, свързани с търговската несъстоятелност и събирането на вземания.

Независимо дали сте кредитор, длъжник или засегната страна и какъв е сектора, в който развивате бизнес, навременната консултация може да обезпечи в най-голяма степен правата и интересите ви.

Съдебни и арбитражни спорове І Процесуално представителство І Изпълнително производство

Кантората предоставя правна помощ и съдействие при нарушени права и защита на интереси пред компетентните съдилища в страната (административни, търговски и граждански) или арбитраж.

Съдебни и арбитражни спорове /процесуално представителство/

Кантората предоставя правна помощ и съдействие при нарушени права и защита на интереси пред компетентните съдилища в страната (административни, търговски и граждански) или арбитраж.

Юридически или комплексен „дю дилиджънс” – Правна или комплексна експертна проверка

 „Дю дилиджънс” или комплексна проверка на проект, предприятие/търговско дружество/ или недвижим имот се извършва при решение за придобиването му, което е абсолютно необходимо за минимизиране на риска за инвеститора и придобиване на обективна /правна и финансова/ информация за състоянието на обекта на инвестиция.