Съдебни и арбитражни спорове І Процесуално представителство І Изпълнително производство

Кантората предоставя правна помощ и съдействие при нарушени права и защита на интереси пред компетентните съдилища в страната (административни, търговски и граждански) или арбитраж.

  • Образуване, защита и представителство по търговски,граждански и административни /административно-наказателни дела при спорове относно задължения, вземания, застраховки, обезщетения, обезпечения, лицензии, актове, решения и др.
  • Образуване, защита и представителство в изпълнителни производства на кредитори и длъжници;
  • Производства по обезпечаване на бъдещи искове;
  • Образуване и представителство в заповедни производства

След обстойно запознаване с казуса ще Ви предложим най-оптималната стратегия за неговото решаване, било то директно по съдебен ред, а където е възможно и чрез използване на извънсъдебни способи за решаване на спорове,  в това число провеждане на преговори с насрещната страна, ползване на медиатор, а в съдебна фаза – постигане на съдебна спогодба.

Представляваме интересите на клиентите си пред съдилища на територията на град София предимно, но в определени случаи поемаме дела и в други градове на страната.

За повече информация или необходимост от съдействие: radostina.borisova@gmail.com или +359 (0) 878 517 718.

За Ваше удобство, можете да използвате и формата за онлайн запитване за консултация.