Юридически или комплексен „дю дилиджънс” – Правна или комплексна експертна проверка

 „Дю дилиджънс” или комплексна проверка на проект, предприятие/търговско дружество/ или недвижим имот се извършва при решение за придобиването му, което е абсолютно необходимо за минимизиране на риска за инвеститора и придобиване на обективна /правна и финансова/ информация за състоянието на обекта на инвестиция.

Комплексната проверка /правна, техническа, финансова/ или частична /само юридическа/ такава се изразява в изследване на юридическия, финансовия и техническия статут на обекта, представляващ интерес за инвеститора и предоставяне на експертно становище и насоки по придобиването му.

Обектите, по отношение на които може да се извърши „дю дилижънса” могат да бъдат проекти от различно естество /недвижими имоти, ваканционни селища, ВЕИ, „build to suit”, търговски дружества, предприятия, различни проекти и други/.

Кантората предлага комплексни: юридически, финансови и технически проверки включващи: - Изследване статута на обекта, история на собствеността, съдебни и изпълнителни дела, договори, обезпечения, евентуални санкции, статут на приложими лиценционни, регистрационни режими, статут на инфраструктурата, правен анализ на собствеността, вещни права, административни и финансови аспекти и други. Техническо проучване на устройствения статут на имота – действащи подробни устройствени планове, техническа инфраструктура и възможности и др. Финансово-счетоводна част – анализ на финансовите отчети на дружеството, представителство пред финансови и кредитни институции при решение за финансиране на проекта и др..

Конкретните параметри и обхват на проверката се уточняват с клиента в зависимост от обекта на придобиване и желанието на инвеститора.