Административно право и Административно-наказателно право

Услугите, които Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предоставя в сферата на административното право са:

  • Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица;
  • Консултации в производства по издаване на административни актове;
  • Представителство при издаване на различни лиценции и разрешителни;
  • Обжалване на административни актове, ДРА и наказателни постановления;
  • Консултации и представителство на чуждестранни граждани в процедури по получаване на визи и разрешителни за постоянно и временно пребиваване в Република България;
  • Процесуално представителство пред административни органи (държавни и общински) в това число: Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Областна администрация, и др.
  • Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.