Трудово право

Услугите, които Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предоставя в сферата на трудовото право са в следните категории:

Услуги за работници/служители:

 • Консултации по трудовоправни въпроси;
 • Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Консултация и изготвяне на трудово правни документи: за налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, обезщетения и др.;
 • Консултации по трудови спорове;
 • Искове при незаконно уволнение, възстановяване на работа и заплащане на дължимо обезщетение, отпуски, дължими трудови възнаграждения и др.;

Услуги за работодатели:

 • Консултации и представителство в производства по налагане на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници и служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и др.;
 • Консултации относно прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на правни становища по всички видове трудовоправни въпроси;
 • Абонаментно правно обслужване на юридически лица;
 • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнения, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;
 • Съдействие в преговори между работодатели и работници и служители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
 • Процесулано представителство пред съд по трудовоправни спорове.

В допълнение към гореизброеното, кантората предлага и специфични услуги на чуждестранни работодатели, включващи и:

 • Получаване на разрешителни за работа и пребиваване на чужди граждани в страната;
 • Консултации относно социално осигуряване,
 • Консултации относно правен режим на чуждестранни работодатели и чуждестранни мениджъри.