Семейно и наследствено право

Семейно право Услугите, които кантората предлага в сферата на семейното право включват:

 • Консултация във връзка с дела за развод;
 • Представителство по дела за развод – по взаимно съгласие и по исков ред;
 • Представителство по искове за собственост след развода или по време на бракоразводния процес;
 • Искове за определяне на по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Консултация във връзка с въпроси за издръжката – първоначално определяне, увеличаване на размера, събиране по принудителен ред;
 • Консултации по упражняване на родителски права и определяне на режим на лични отношения с децата, определяне на привременни мерки; Искове за установяване или оспорване на произход майка, баща или от дете /оспорване на бащинство, припознаване/;
 • Изготвяне на /пред/брачни договори, съдействие при нотариална заверка и регистрация на договора.

Наследствено право

 • Консултации относно приемане и отказ от наследство;
 • Разполагаема и запазена част от наследството;
 • Искове за възстановяване на запазена част при разпореждане чрез завещание или дарение;
 • Консултации и изготвяне на завещание или завет Съдействие пред нотариус за нотариално завещание или доброволна делба на наследство;
 • Съдействие пред съда при искове за делба на наследство и съсобственост;