Неправителствени организации. Юридически лица с нестопанска цел

  • Регистрация на фондации или сдружения по ЗЮЛНЦ;
  • Регистрация на кооперации по ЗК;
  • Текущо правно обслужване на НПО на база абонамент или по конкретен казус;
  • Представителство пред административни органи и съдилища