Корпоративно /дружествено/ право, регистрация на фирми

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предлага юридически услуги свързани с първоначална регистрация, промени в статута и реорганизация на дейността, както и услуги свързани с прекратяване на дейността на търговски дружества, в това число:

  • Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответната дейност на търговеца;
  • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци /ЕООД, ООД, АД, ЕТ/;
  • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
  • Регистрация на последващи промени в статута на търговски дружества и еднолични търговци;
  • Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, отделяне и разделяне;
  • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
  • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;
  • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.