Търговско право и договори

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предлага консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им, в това число:

  • Юридическа проверка на дейността „legal due diligence”, включително извършване на комплексна проверка: юридическа, финансова и техническа в сътрудничество с утвърдени експерти от различни сфери на дейност;
  • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
  • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, в зависимост от сферата на дейност;
  • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки - с недвижими имоти, кредит, лизингови, транспорт, превози, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски, посреднически договори, франчайзинг и др.
  • Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;
  • Консултации и съдействие при придобиване, преобразуване, наем и покупко-продажба на търговски предприятия;
  • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
  • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;
  • Представителство на търговци пред държавни институции - Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Агенция по геодезия, картография и кадастър и др.
  • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражни съдилища.