Устройство на територията. Кадастър и регулация

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предлага юридически услуги свързани с устройствения статут на недвижими имоти, в това число:

  • Изследване на устройствения статут на имота /инфраструктура, експлоатационни дружества, достъп, настоящи и предходни регулации и свързани аспекти и др./;
  • Удостоверения за търпимост на строежи;
  • Представителство пред съдилища и административни органи /АГКК, НАГ към СО, технически служби на общините/ по въпроси свързани с устройствения и кадастрален статут на недвижими имоти съгласно ЗУТ, ЗКИР и ЗТСУ /отм./
  • Представителство пред АГКК по въпроси свързани с кадастралната карта и регистри.