Вещно право. Недвижими имоти и строителство

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предлага пълен пакет юридически услуги, а в сътрудничество с архитекти, инженери и финансисти и комплексни услуги относно сделки с недвижими имоти на територията на Република България, в това число:

 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
 • Анализ и проучване на вещно-правния статут на имота;
 • Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други обезпечения;
 • Подготовка на всички необходими документи и съдействие при преговори;
 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
 • Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем или лизинг на имоти;
 • Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти и последващи изменения;
 • Договори за строителство;
 • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;
 • Съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове.
 • Структуриране на сделки с недвижими имоти;
 • Съдействие при уреждане на реституционни претенции;
 • Обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт за недвижим имот по давност;
 • Консултации при финансиране от банки и кредитни институции;
 • Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;
 • Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други;
 • Комплексни услуги свързани с уточняване на устройствения статут на имота, комплексни правно-технически експертизи;
 • Консултиране при наличие на проблеми по отношение на недвижим имот: при неизпълнение на договор, наличие на съсобственост, регулация.